அமலா பால் நடித்த உச்சக்கட்ட கவர்ச்சி படக்காட்சி! – இப்படியா அதற்கு என்று