இஸ்பேட் ராஜாவும் இதய ராணியும் படத்தின் சில நிமிட காட்சி