வாடகை வீடும், அவமானமும்.. டூலெட் படத்தின் இரண்டு நிமிட காட்சி