விஷ்னு, அமலா பால் நடிக்கும் ராட்சசன் பட மோஷன் போஸ்டர்